Sklep internetowy www.sklep.rayon-rowery.com prowadzony jest przez:

SOLUTEK SPORTS SP. Z O.O.

ul. Janikowska 37

61-070 Poznań

NIP 7822834781

REGON 380695973

sklep@rayon-rowery.com

sekretariat@solutek.com.pl

 

Przed skorzystaniem z usług sklepu internetowego sklep.rayon-rowery.com należy uważnie zapoznać się z regulaminem. Dokonując zakupu klient jednoznacznie wyraża akceptację niniejszego regulaminu.

 

§ 1. Słowniczek pojęć

Użyte w Regulaminie określenia oznaczają:

Sklep – prowadzony przez SOLUTEK SPORTS SP. Z O.O. Sklep internetowy działający pod adresem: sklep.rayon-rowery.com sprzedający towary za pośrednictwem Internetu;

Dni robocze – wszystkie dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;

Czas realizacji zamówienia – czas, w jakim sklep skompletuje zamówienie i przekaże je przewoźnikowi realizującemu wybraną przez klienta formę dostawy;

Kodeks Cywilny – Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 (Dz. U. z 2014 r. poz. 121 z zm.);

Klient – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej dokonująca zakupów w sklepie, posiadająca konto klienta;

Konsument – pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, dokonująca u sprzedającego zakupu niezwiązanego bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;

Konto Klienta – baza zawierająca dane klienta służące min. do realizacji składanych zamówień, historię zamówień, preferencje klienta dotyczące wybranych funkcjonalności sklepu, dane dotyczące wpłat;

Kupujący - zarówno konsument, jak i klient;

Płatność – metoda dokonania zapłaty za przedmiot umowy i dostawę wymieniona;

Produkt - minimalna i niepodzielna ilość rzeczy, która może być przedmiotem zamówienia, a która podana jest w sklepie sprzedającego jako jednostka miary przy określeniu jego ceny;

Zamówienie - oświadczenie woli kupującego złożone za pośrednictwem sklepu określające jednoznacznie: rodzaj i ilość produktów; rodzaj dostawy; rodzaj płatności; miejsce wydania rzeczy, dane kupującego a zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy pomiędzy kupującym a sprzedającym;

§2. Warunki ogólne

1. Umowa zawierana jest w języku polskim, zgodnie z polskim prawem i niniejszym regulaminem.

2. Miejsce wydania rzeczy musi znajdować się na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

3. Sprzedający jest zobowiązany i zobowiązuje się świadczyć usługi i dostarczać rzeczy wolne od wad.

4. Wszystkie ceny podawane przez sprzedającego wyrażone są w polskiej walucie i są cenami brutto. Ceny produktu nie zawierają kosztu dostawy.

5. Sprzedający nie pobiera żadnych opłat za komunikację z nim z wykorzystaniem środków porozumiewania na odległość, a kupujący poniesie jej koszty w wysokości wynikającej z umowy jaką zawarł z osobą trzecią świadczącą na jego rzecz określoną usługę umożliwiającą porozumiewanie się na odległość.

6. Producent zastrzega sobie prawo do modyfikowania elementów specyfikacji każdego produktu przedstawionego sklepie online pod adresem sklep.rayon-rowery.com. Prezentowane produkty mogą się różnić od oryginalnych.

§ 3. Przyjmowanie i realizacja zamówień

1. Sklep prowadzi sprzedaż towarów i usług za pośrednictwem sieci Internet. Informacje o towarach i usługach sklep zamieszcza na stronie sklep.rayon-rowery.com

2. Zamówienia od klientów są przyjmowane poprzez stronę internetową sklep.rayon-rowery.com 5 dni w tygodniu od godz 8:00 do 16:00. Zamówienia złożone w soboty oraz w niedziele i święta rozpatrywane będą w najbliższym następującym po nich dniu roboczym.

3. W celu złożenia zamówienia klient zobowiązany jest dokonać:

a/ dodanie produktu do koszyka

b/ wybór rodzaju dostawy

c/ wybór rodzaju płatności

d/ złożenie w sklepie zamówienia poprzez użycie przycisku "Zrealizuj zamówienie”

4. Zawarcie umowy z konsumentem następuje w momencie potwierdzenia złożenia zamówienia;

5. W przypadku braku możliwości realizacji zamówienia sklep zawiadomi o tym fakcie kupującego najpóźniej w terminie 14 dni od dni od dnia otrzymania zamówienia. Powiadomienie zostanie wysłane na adres e-mail wskazany przez klienta w formularzu zamówienia. W przypadku zapłaty przez kupującego za zamówienie o którym mowa w zdaniu powyżej, sklep zwróci wpłacone pieniądze.

6. W przypadku braku możliwości realizacji części zamówienia, o którym mowa powyżej, kupujący jest informowany o stanie zamówienia i podejmuje decyzję o sposobie jego realizacji. Kupujący ma następujące możliwości:

a/ częściowa realizacja - wybór tej możliwości powoduje zrealizowanie zamówienia dotyczącego wyłącznie dostępnych towarów;

b/ anulowanie całości zamówienia

Jeśli klient dokonał zapłaty za towar objęty zamówieniem – sklep zwróci należność zgodnie z procedurą opisaną w § 8. Zwrot należności klientom.

7. W przypadku braku zapłaty za towar objęty zamówieniem w terminie 14 dni od dnia złożenia zamówienia, sklep anuluje złożone zamówienie, o czym klient zostanie poinformowany, poprzez wysłanie wiadomości na podany przez klienta adres e–mail.

8. Zakupiony towar jest wraz z dowodem zakupu wysyłany wybranym rodzajem dostawy do wskazanego przez Kupującego w zamówieniu miejsca wydania rzeczy.

§ 4. Zmiany w zamówieniach

1. Klient może dokonywać zmian w zamówieniu lub je anulować do momentu przygotowania zamówienia do wysyłki. Aktualny status zamówienia dostępny jest po zalogowaniu na konto klienta w zakładce "historia zamówień". Wprowadzanie zmian możliwe jest poprzez kontakt ze sklepem za pośrednictwem formularza kontaktu na stronach pomocy lub telefonicznie.

2. Zmiany zlecane telefonicznie, będą wprowadzane wyłącznie po zweryfikowaniu klienta jako właściciela konta. Modyfikacje dotyczące: adresu klienta, adresu dostawy oraz zawierające polecenia zwrotu należności będą przyjmowane tylko poprzez formularz kontaktu na stronach pomocy po uprzednim zalogowaniu się na konto klienta.

§ 5. Ceny towarów

1. Wszystkie ceny towarów zamieszczone na stronie internetowej sklepu:

podawane są w złotych polskich, zawierają podatek VAT.

2. Sklep zastrzega sobie prawo do przeprowadzania akcji promocyjnych, wyprzedaży i wprowadzania w nich zmian zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie regulaminami. Uprawnienie powyższe nie ma wpływu na ceny towarów w zamówieniach złożonych przed datą wejścia w życie zmiany, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży.

3. Promocje w sklepie nie podlegają łączeniu, o ile regulamin promocji nie stanowi inaczej.

4. Koszty dostawy ponosi klient. Dostawa towaru odbywa się w wybrany przez klienta i określony w zamówieniu sposób.

§ 6. Czas realizacji zamówienia

1. Przy każdym towarze podany jest przewidywany czas przygotowania zamówienia do wysyłki. Jest to czas, który upływa od złożenia zamówienia przez klienta do momentu przekazania zamówienia ze sklepu do przewoźnika realizującego dostawę – uwzględniane są tylko dni robocze. Zamówienie na towary o różnym czasie realizacji jest wysyłane po skompletowaniu dostępnych towarów zamówienia. Termin skompletowania paczki określany jest na podstawie towaru o najdłuższym czasie realizacji.

2. Zamówienie rowerów czy też akcesoriów rowerowych jest dostarczane tylko za pośrednictwem kuriera.

3. Koszt dostawy roweru wynosi 34,99 zł brutto. W przypadku akcesoriów rowerowych za pośrednictwem kuriera wynosi to 16,99 zł brutto.

4. Odbiór przesyłki od firmy kurierskiej musi być stwierdzony pisemnym pokwitowaniem klienta. Z chwilą pokwitowania na klienta przechodzi prawo własności towaru oraz wszelkie ryzyko związane z posiadaniem i użytkowaniem towaru, a w szczególności ryzyko utraty lub uszkodzenia.

5. Sprawdzenie stanu przesyłki i określenie charakteru naruszenia lub zniszczenia opakowania dokonane w obecności kuriera, w tym sporządzenie protokołu szkody, jest niezbędne sklepowi do rozpatrzenie reklamacji.

§ 7. Formy płatności. Rozpoczęcie realizacji zamówienia

Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione towary z dostawą na terytorium Polski:

a/ płatność przy odbiorze, realizacja zamówienia rozpoczyna się po zakończeniu procesu składania zamówienia,

b/ przelew bankowy,przelew elektroniczny. Realizacja zamówienia rozpoczyna się po otrzymaniu przez sklep potwierdzenia poprawnego wykonania operacji od operatora płatności, w przypadku przelewu bankowego – po wpłynięciu wpłaty na rachunek bankowy sklepu:

WBK SA

numer konta:  66 1090 1362 0000 0001 4250 3343

§ 8. Reklamacje

1. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem sklepu, klient może zgłaszać pisemnie lub telefonicznie.

2. Towary są objęte gwarancją producenta lub dystrybutora. Szczegółowe warunki gwarancji i czas jej trwania podawane są w karcie gwarancyjnej wystawionej przez gwaranta.

3. Wszelkie zasady użytkowania towaru oraz polityki reklamacji zostały określone w dokumencie gwarancyjnym dołączonym do zakupionego towaru.

4. Sklep niezwłocznie, jednak najpóźniej w ciągu 14 dni od daty otrzymania przesyłki z reklamowanym towarem, ustosunkuje się do złożonej reklamacji i poinformuje klienta o dalszym postępowaniu.

§ 9. Prawo odstąpienia od umowy

1. Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, Kupujący może odstąpić na piśmie od umowy bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty odebrania przesyłki. W celu złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy Konsument może skorzystać z formularza odstąpienia i powinien złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy wysyłając w/w wypełnione oświadczenie na adres: SOLUTEK SPORTS sp. z o. o. ul. Janikowska 37, 61-070 Poznań, oraz dokonać zwrotu towaru do sklepu.

2. Zwracane towary muszą być kompletne. Towary powinny być zwrócone w stanie niezmienionym i nieużywanym. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

3. Sklep dokonuje zwrotu należności za zwrócony towar w ciągu 14 (czternastu) dni zgodnie z zasadami opisanymi w § 10. Zwrot należności klientom.

4. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy do sklepu.

§ 10. Zwrot należności klientom

1. Z zastrzeżeniem odpowiednich postanowień Ustawy o prawach konsumenta, w przypadku zaistnienia okoliczności zobowiązujących sklep do zwrotu należności wpłaconych przez klienta na rzecz sklepu, zwrot ten następuje nie później niż w terminie 14 dni.

2. Jeżeli klient dokonał płatności przelewem elektronicznym zwrot należności następuje na rachunek bankowy, z którego nastąpiła płatność (zwrot płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty). W przypadku płatności przelewem tradycyjnym, płatności przy odbiorze lub gdy z przyczyn niezależnych od sklepu identyfikacja rachunku bankowego, z którego nastąpiła płatność jest niemożliwa (brak możliwości zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty), zwrot nastąpi na konto klienta w sklepie, o czym klient zostanie poinformowany e-mailem, a następnie za uprzednią zgodą klienta i wyłącznie na podstawie jego dyspozycji zostanie przekazana na rachunek bankowy klienta. Dyspozycja przekazywana jest do sklepu w przypadku odstąpienia od umowy poprzez złożenia pisemnego oświadczenia i wskazania numer rachunku bankowego. Sklep zastrzega sobie prawo do zweryfikowania tożsamości klienta składającego polecenie zwrotu, w przypadku powzięcia wątpliwości, co do tożsamości klienta.

3. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za niedokonanie zwrotu należności lub jego opóźnienie, jeżeli nastąpiło to z powodu przekazania przez klienta błędnych danych osobowych (imię, nazwisko, adres) lub błędnego numeru konta.

§ 11. Dane osobowe

1. Składając zamówienie w sklepie, klient wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie sklepu oraz na ich przetwarzanie dla celów realizacji umowy. Podanie danych osobowych przez klienta jest dobrowolne, jednak brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia zrealizowanie zamówienia przez sklep. Klient ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych.

2. Dane osobowe są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1182) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich.

3. Klienci sklepu mają prawo wglądu do swoich danych osobowych, poprawiania ich oraz żądania usunięcia.

§ 12. Postanowienia końcowe

1. Umowa sprzedaży zawierana jest między klientem a SOLUTEK SPORTS  sp. z o. o.

2. Towary prezentowane na stronach sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

3. Wszelkie informacje na temat towarów pochodzą z materiałów publikowanych i zatwierdzanych przez producentów. Wygląd rzeczywisty produktów może nieco odbiegać od przedstawionego na stronie internetowej.

4. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres e-mail wskazany przez klienta oraz za usuwanie i blokowanie wiadomości e-mail przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Kupującego.

5. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za błędy w obsłudze zamówienia lub innych dyspozycji klienta, powstałe wskutek przekazania przez kupującego błędnych danych. Sklep wykorzystuje pliki cookies do obserwacji sposobów użytkowania strony.

Klient ma możliwość korzystania ze strony internetowej bez wykorzystywania mechanizmu cookies, ale może to oznaczać, że niektóre funkcje lub usługi sklepu nie będą działać poprawnie. Jeśli klient nie wyraża zgody na korzystanie z plików cookies powinien, w dowolnym momencie, zaznaczyć w ustawieniach przeglądarki opcję odrzucania plików cookies lub sygnalizowania ich przesłania.

6. Ewentualne spory pomiędzy klientem będący konsumentem a sklepem, zostaną poddane rozstrzygnięciu sądu właściwego zgodnie z Kodeksem postępowania cywilnego z dnia 17 listopada 1964 r. (Dz. U. z 2014 r. poz. 101).

7. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a w szczególności Kodeksu Cywilnego, Ustawy o prawach konsumenta oraz przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

8. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 30 listopada 2016 r. do odwołania. Do umów zawartych przed dniem 30 listopada 2016 r. niniejszy regulamin nie ma zastosowania.

9. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Wszelkie zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie wskazanym przez sklep, nie krótszym niż 7 dni od daty udostępnienia ich na stronie sklep.rayon-rowery.com Zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmian do niniejszego Regulaminu są realizowane na podstawie zapisów obowiązujących w dniu złożenia zamówienia.